Σχετικά

st paul

 Το Κέντρο Αποστόλου Παύλου λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε χώρους που παραχω­ρούν­ται σ’ αυτό και είτε ανήκουν στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, στο κτήριο της Θεολογικής Σχολής, είτε βρίσκονται σε άλλο κτήριο εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης, και ιδίως στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. στη Βέροια. 

Στόχοι του Κέντρου Αποστόλου Παύλου είναι:

α) Η συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή ομάδες και ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, των οποίων το επιστημονικό αντικείμενο συνδέεται με τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς  στόχους του Κέντρου Αποστόλου Παύλου

β) Η ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων από τα μέλη του Κέντρου Αποστόλου Παύλου αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς ή μεμονω­μένους ερευνητές και επιστήμονες.

γ) Η διοργάνωση επιστημονικών Συμποσίων, Ημερίδων, διαλέξεων ή Σεμιναρίων και η συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές εκδηλώσεις,.

δ) Η δημοσίευση των μελετών και των πορισμάτων των ερευνών, που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Αποστόλου Παύλου και η πραγματοποίηση επιστημονικών εκδόσεων, μελετών και ειδικών περιοδικών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

δ) Η δημιουργία ειδικής θεματικής Βιβλιοθήκης και Αρχείου εκδόσεων σχετικών με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Κέντρου Αποστόλου Παύλου, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή. Παράλληλα, η ανάπτυξη δικτύου δεδομένων και η δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων σχετικών με τους ειδικούς επιστημονικούς σκοπούς του Κέντρου Αποστόλου Παύλου, με σκοπό την ανταλλαγή, τη διάχυση και τη διακίνηση της πληροφορίας.

ε) Η κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, στο οποίο ανήκει το Κέντρο Αποστόλου Παύλου, καθώς και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λονί­κης, αλλά και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στα αντικείμενα με τα οποία ασχο­λείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρ.2.

στ) Η δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης για την εξυπηρέτηση της πληροφορίας σχετικά με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Κέντρου Αποστόλου Παύλου και για τη διεθνή προβολή και προώθηση του έργου του.

ζ) Η συνεργασία με φορείς Τοπικής ή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής, για τη διεξαγωγή Σεμιναρίων, Επιστημονικών Συνεδρίων, Συμποσίων (Colloquia), Διαλέξεων και μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη και διάδοση του επιστημονικού έργου του Κέντρου Αποστόλου Παύλου

η) Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984: «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).